Sverre Selfors med oversikt og teknikk!
Innsendt av Per Tjelmeland

"På klubbspelinga i Mo BK her om kvelden fekk me sjå Sverre Selfors briljera:

spar

x x
hjerter K kn 9 x
ruter E K x x x
kløver E x

spar

D
hjerter E x x
ruter x x
kløver K D x x x x x

Sverre satt i syd, og meldingsforløpet gjekk:

vest
nord
øst
syd
     

pass
pass pass pass
pass      


Hjerter ut til knekt, dame og ess. Ut med trumfen, spar og ny spar fra motparten til steling. Det er mogleg Sverre kjem i ein gjetteposisjon hvis utspelet er frå dobbelton, men ut frå trua på at det var singeltonutspel gjekk spelet med fin flyt til fylgjande sluttposisjon:

spar

-
hjerter K
ruter E K x x
kløver -

spar

-
hjerter x x
ruter x x
kløver x

Trumfskvisen er etablert. Legg merke til at det er nok å fylgja med hjerteren til øst. Singlar han hjerteren, går du inn på hjerter konge, stel deg heim i ruter og tek hjerterkvisten. Held han dobbel hjerter (likegyldig kor mange ruter opprinneleg), så stel du god ruteren med hjerter konge som inntak.

Slik teknikk kan skremma oss vanlege klubbspelarar, og det er faktisk opptil fleire i klubben som ranar oss andre med slike teknikkar. Men samstundes er det jo artig at me har folk i klubben som kan demonstrera slike perler!"

Helsing Per Tjelmeland