Kapittel 10

Doblinger

 

 

Til nå har vi konsentrert oss om meldingene til åpner og hans makker. Dessverre starter motparten meldingsforløpet halvparten av tiden, og da gjelder det å være forberedt.

Etter at motparten har åpnet, må vi ta stilling til om vi skal passe, melde eller kanskje doble opplysende. Risiko kontra mulig gevinst vil være avgjørende for vårt valg. De fleste gangene vil det være lett å bestemme seg om man skal doble eller ei, men i enkelte tilfeller vil vi ligge i grenseland.

I denne artikkelen vil vi forsøke å etablere noen normer for opplysende dopblinger og makkers svar på disse, og vi skal se på andre typer doblinger. Du er kanskje ikke enig i alt som blir lagt fram på de neste sidene, men mye kan du sikkert bruke. Det viktigste er uansett å ha avtaler som du og makker er komfortable med.

Opplysende doblinger:

Dette er vel den første konvensjonelle melding som kom i bridgens historie og er, sammen med Stayman og Blacwood, etablert verden over. Kravene til en opplysende dobling er imidlertid forskjellige. I den tradisjonelle amerikanske robberstilen satte man strenge krav til honnørstyrke og tilpasning til umeldte farger. I den italienske stilen derimot, krevde man stort sett bare egen åpning for å doble opplysende. Vår stil ligger et sted i mellom, kanskje nærmest den tradisjonelle, da vi stiller en del krav til tilpasning i umeldte farger.

Vi definerer en opplysende dobling slik:

En dobling av en fargemelding på 1-2- eller 3-trinnet forutsatt at:

- Makker til den som dobler opplysende ikke har avgitt andre meldinger enn pass.

- Motparten ikke har meldt mer enn to farger.

Her følger noen ksempler på en opplysende dobling (motpartens meldinger står i parantes):

a) (1 hj) - x

b) (1 hj) - pass - (2 kl) - x

c) (2 sp) - x

d) (1 hj) - pass - (3 hj) - x

e) (3 ru) - x

f) (1 kl) - pass - (1 hj) - pass
(2 hj) - x

Vi ser at alle disse eksemplene tilfredsstiller definisjonen.

Selv blant eksperter kan det være tvil om en dobling er straff eller opplysende. Her er tre av grensetilfellene:

g) (1 hj) - pass - (1 NT) - pass
(2 hj) - x

Når man i andrehånd dobler en gjenmelding av åpningsfargen, er det etter den gamle skole straffedobling, og mange spiller slik ennå. I vårt system definerer vi imidlertid også disse doblingene (se definisjonen) som opplysende.

(1 hj) - x - (2 hj) - pass
(pass) - x - (3 hj) - pass
(pass) - x

Den første doblingen er opplysende. Den andre doblingen er en gjentatt opplysende dobling som forteller om ekstra styrke. Også den tredje doblingen definerer vi som opplysende. Dobleren har opplagt vist en meget sterk trefargehånd, men han bør samtidig ha en del sikre defensive stikk.

i) (3 hj) - x

Forsvarsmeldinger mot sperreåpninger finnes det mange av. Vi definerer våre doblinger slik at dobling av 3 ruter er opplysende, mens dobling av 4 spar er straff. Dobler vi sperremeldinger i mellom dette, vil det være en kombinasjon av straff og opplysende. Jo høyere åpningsmelding, desto mer straffebetont er doblingen. Du vil aldri doble 3 hjerter uten spartilpasning, men du kan doble 4 spar kort hjerter.

Hvis åpningsmeldingen blir passet rundt til fjerde hånd, gjelder stort sett samme prinsipper som for andre hånd, selv om kravet til poengstyrke kan reduseres noe. Vi skal se nærmere på vurderingene i fjerde hånd under et senere avsnitt om balansering.

Også åpningshånden kan doble opplysende. Når motparten har blandet seg inn i meldingsforløpet, kan åpneren få vist tilleggsstyrke og tilpasning til umeldt(e) farge(r) gjennom en opplysende dobling. Vår definisjon (se forrige side) gjelder også her:

j) 1 kl - (1 hj) - pass - (2 hj)
x

k) 1 ru - (pass) - pass - (1 sp)
x

l) 1 kl - (1 ru) - pass - (1 hj)
x

m) 1 sp - (2 ru) - pass - (3 ru)
x

I ingen av disse eksemplene avgir doblerens makker noen annen melding enn pass, og doblingen er altså opplysende. I slike situasjoner lover åpneren en sterk hånd (15-19 hp) med mottakelighet i de umeldte fargene.

Hvilke krav setter vi til en opplysende dobling?

Det er i hovedtrekk tre typer hender som vi starter med en opplysende dobling:

a) Hender med åpningsstyrke eller bedre og tilpasning til de umeldte farger.

b) Sterke, balanserte hender som er for sterke til innmeldingen 1 grand.

c) Ensetere eller tosetere som er for sterke til en vanlig innmelding.


Hender med tilpasning til umeldte farger:

De fleste av dine opplysende doblinger vil ligge innenfor denne typen. Du bør ha minst 3-kort i de umeldte fargene. Hvis du dobler opplysende over en majorfarge, bør du ha fire kort i den andre majorfargen. Den helt ideelle fordelingen er 4-4-4-1 eller 5-4-4-0, med kortfarge i motpartens åpningsfarge. Men hvis du insisterer på en slik fordeling for å doble opplysende, vil du sjelden få dratt frem rødlappen. Husk imidlertid at jo dårligere tilpasning du har til de umeldte farger, desto sterkere bør hånden din være.

Med disse tre hendene vil vi doble opplysende over motpartens ruteråpning:

Hånd 1 Hånd 2 Hånd 3

K 9 8 5 D 10 9 8 E D kn
K D 7 3 K 10 8 7 K D 10
7 4 - 6 3
E 10 7 E kn 10 5 2 K 10 8 7 2


Hvor mange poeng trenger vi for å doble opplysende? To faktorer vil være avgjørende:

- Hvilket trinn du tvinger makker til å svare på.

- Hvor god fordeling du har.

Selvsagt må minstekravet til doblingen være større jo høyere åpningen er. Å kreve en melding av makker etter for eksempel 3 spar er mer risikofylt enn å doble 1 kløver. Også soneforhold, styrken til motpartens åpninger og om makker har passet i åpning eller ikke, influerer på kravet til styrke og fordeling.


Sterke, balanserte hender:

Vi har definert styrken for innmelding 1 grand til 15-17 (18) hp. Hvis du vil doble opplysende med en hånd som har lavere honnørstyrke enn dette, må det være en hånd som passer inn under håndtype a).

Hvis vi dobler opplysende og gjenmelder grand på laveste nivå etter makkers svar, viser vi en hånd som var for sterk til å melde inn 1 grand, det vil si (18) 19-21 hp.

Opplysende dobling, etterfulgt av hopp i grand, viser dermed 22-24 hp.

Disse intervallene gjelder kun når makker har avgitt en tvungen minimumsmelding. Har makker meldt frivillig eller hoppet i en ny farge, må dobleren melde sterkere med over 19 hp (hopp i grand eller overmelding).


En- og tosetere:

For å doble med denne typen hender krever vi en poengstyrke på minst 16-17 hp. Detter vil igjen si at våre innmeldinger spenner over et bredt poengintervall. Dette vil vi komme tilbake til under et senere avsnitt om innmeldinger.

Motparten åpner meldingsforløpet med 1 kløver, og du sitter i andre hånd med:

Eksempel 10 a)

K 6 3
E D kn 9 4 S/I
E 10 5
9 3

Tilpasningen til de umeldte fargene tilfredsstiller kravene vi satt under a), allikevel melder vi 1 hjerter med denne hånden. Det er ingen fare for at vi mister noen utgang, for med 10 hp vil makker melde. Dobler du opplysende med denne hånden, risikerer du å miste 5-3 tilpasning i hjerter. Dessuten vil makker få større problemer med å finne beste utspill hvis motparten får kontrakten.

Dobling etterfulgt av en ny farge viser som tidligere nevnt minst 16 hp. Hvis vi først dobler og så hopper i en ny farge, viser vi en enda sterkere hånd. Har vi en så sterk hånd at vi vil kreve til utgang, må vi først doble opplysende, og så overmelde motpartens farge. Deretter kan vi vise fram egen farge.

Med en toseter med de to laveste umeldte fargene vil vi normalt melde inn 2 grand (Marmic). En annen måte å vise en toseter på er å overmelde motpartens farge. Over minoråpning viser dette minst 5-5 i major, mens det over majoråpning viser minst 5-5 i motsatt major og en minor (Michaels cue-bid).

Hvis motparten åpner med en minorfarge, og vi har en majorfarge samt den andre minoren, melder vi normalt inn majoren. Bare med veldig sterke hender innleder vi med en opplysende dobling.


Svar på opplysende dobling:

Vi kan dele svarene på opplysende dobling inn i fire kategorier:

1) Negative svar
2) Halvpositive svar
3) Postivive svar
4) Frivillige meldinger


Negative svar:

Et negativt svar på en opplysende dobling definerer vi som en fargemelding uten hopp. Et negativt svar lover ingen honnørstyrke, men man kan ha inntil 8-9 hp og allikevel svare negativt. Med begge disse hendene svarer vi 1 spar etter at makker har doblet opplysende motpartens 1 kløver åpning:

Hånd 1 Hånd 2

kn 6 4 2 K 7 5 3
10 3 2 kn 6 2
9 8 6 K 6 4 3
7 4 2 kn 8

Legg merke til at vi melder 1 spar fremfor 1 ruter med hånd 2. Vi prioriterer alltid major fremfor minor. Selv med fire spar og fem ruter ville vi meldt 1 spar med tilsvarende honnørstyrke.

Dobleren må altså være forsiktig med å "ta av" etter makkers svar. Det er nok å løfte et hakk (2 spar i eksempelet ovenfor) for å vise tillegg.

Halvpositive svar:

Disse svarene er ikke krav, men lover alle en viss honnørstyrke.

- Enkelt hopp i en majorfarge viser normalt 5-korts farge og cirka 8-10 hp, men kan også være 4-korts farge med 9-11 hp.

- Enkelt hopp i en minorfarge er invitt til utgang (normalt 3 grand) og viser minst 5-korts farge og 8-11 hp.

- 1 grand. Viser 7-11 hp, hold i åpningsfargen og benekter normalt fire kort i umeldt(e) majorfarge(r).

- 2 grand. Viser 11-12 hp, hold i åpningsfargen og benekter normalt umeldt(e) majorfarge(r).

- Dobbelt hopp i en majorfarge er invitt til utgang med skjev fordeling. Man trenger minst 5-korts farge og har sjelden mer enn 7-8 hp.


Positivt svar:

Et positivt svar er når svarhånden melder utgang direkte eller overmelder motpartens farge. En slik overmelding er imidlertid ikke utgangskrav, så dobleren må vise tilleggsstyrke ved å hoppe.

Hvis svarhånden først overmelder og så støtter doblerens farge, er dette utgangsinvitt. Overmelding etterfulgt av ny farge på 2-trinnet, er normalt 4-korts farge, mens overmelding etterfulgt av ny farge på 3-trinnet, viser 5-korts farge. Begge disse meldingene er krav.

Hvis svarhånden passer ned makkers opplysende dobling, lover han en meget solid trumffarge og forventer at makker spiller trumf ut.


Frivillig melding:

Når åpnerens makker melder etter en opplysende dobling, trenger ikke makkeren til dobleren å melde. Hvis han allikevel melder, er det fordi han vil og ikke fordi han må. I bridgeterminologien kaller vi dette en frivillig melding, og det viser alltid at man har visse verdier. En frivillig melding på 1-trinnet antyder 5-9 hp, på 2-trinnet 6-10 hp, og på 3-trinnet 8-11 hp. Lengde og kvalitet på fargen vil selvsagt også være en viktig faktor.

Begrepet frivillig melding faller bort når åpnerens makker redobler. Etter en redobling vil motparten omtrent alltid få kontrakten, slik at hvis doblerens makker melder, er det for å unngå en straffedobling gjennom å finne beste tilpasning, eventuelt hjelpe makker med utspillet. Alle hoppmeldinger er sperrebetonte, så hvis du mot formodning skulle ha en halvpositiv hånd, må du si pass i første melderunde og komme sterkere tilbake senere.

Hvis motparten har meldt to farger, eksempelvis (1 kl) - x - (1 hj), vil en overmelding av motpartens farger vise tilpasning til de to umeldte fargene. Hvis man sitter bak med hjerter, får man vist dette ved å doble 1 hjerter.


Responsive doblinger

I den moderne meldeteorien blir det mer og mer sjeldent å bruke straffedoblinger i kompetative sekvenser. En responsiv dobling har mye til felles med en negativ dobling; den viser styrke til å være med å slåss om sluttkontrakten, men benekter samtidig en meldbar farge. Vi kan bruke en responsiv dobling når vår makker har doblet opplysende etter en åpningsmelding på 1- eller 2-trinnet, og åpnerens makker deretter har støttet åpningsfargen ett eller to trinn, eksempelvis: (1 ru) - x - (2 ru) - x. Vi bruker responsive doblinger til og med 3 spar.


Straffedoblinger

Vi kan dele straffedoblinger inn i tre typer:

a) Offensive
b) Defensive
c) Utspillsdirigerende


Offensive straffedoblinger:

Dette er tilfeller hvor du og makker har mesteparten av honnørene og velger å straffedoble motparten fremfor å spille en kontrakt selv. Forventningen er selvfølgelig å få en bedre score enn egen kontrakt kan gi.

Når motparten stamper over din utgang eller slem, må du ofte doble dem selv om plussen du får er mindre enn egen utgang eller slem. Har du minimum er det viktig å advare makker med en dobling så dere unngår å komme for høyt.


Defensive straffedoblinger:

Selv om motparten har mesteparten av poengstyrken, hender det at de kommer i kontrakter som går bet på grunn av dårlig sits. Det vil ofte være god butikk å doble slike kontrakter, men før du dobler bør du være sikker på at:

- Motparten ikke kan rømme til en kontrakt som står.

- Motparten er i en normal kontrakt, hvor det å få pluss på spillet ikke nødvendigvis gir en god score.


Utspillsdirigerende doblinger:

En utspillsdirigerende dobling gjøres ikke primært for å få størst mulig pluss på spillet, men mer for å bedre sjansene til å bete kontrakten, når makkers normale utspill vil føre til hjemgang.

Mot slem forlanger en dobling et unormalt utspill (Lightner-dobling). Normalt er man renons i en farge, men det kan også være at man ønsker bordets førstmeldte farge ut.

Mot 3 grand uttrykker doblingen normalt at man sitter med en gående farge som man ikke har fått vist i løpet av meldingsforløpet. Men det kan også være at man ønsker blindemanns førstmeldte farge ut. Den som har utspillet bør ta meldingsforløpet til hjelp for å resonnere seg fram til hva som er riktig.

Ved å doble kunstige meldinger, eksempelvis Stayman, overføringer og svar på Blackwood, kan man gi utspilleren god hjelp. En slik dobling viser først og fremst honnører i fargen, og man trenger ikke nødvendigvis å ha noe særlig lengde. I denne sammenhengen kan vi også trekke negative slutninger. Dersom makker ikke doblet en kunstig melding, tilsier det ofte at man bør prøve en annen farge i utspillet.

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12