Kapittel 9

Motparten forstyrrer

 

 

Vi har såvidt begynt på et nytt år - ungdommens år - og vi kan ikke regne med at ting vil være som de en gang var.

I fjor kunne vi melde i fred og ro, ingen forstyrret oss. Men fra nå av må vi være forberedt på innmeldinger fra alle kanter. Og jo yngre de er, desto mer ødelegger de. Selv i BIN Standard må vi ta våre forholdsregler og være beredt på forstyrrende innblanding. Vi vil dele inn motpartens innmeldinger slik:

1. Innmeldinger på et lavt nivå.
2. Innmeldinger på et høyt nivå.
3. Motparten dobler opplysende.

1. Innmeldinger på et lavt nivå:

Dette gjelder de situasjoner hvor vi har åpnet med 1 i farge og motparten melder inn en naturlig fargemelding til og med 2 spar - altså det samme intervallet hvor vi benytter negative doblinger i BIN Standard.

Etter en innmelding må vi ta stilling til om vi skal passe, melde farge eller grand, støtte makker, doble negativt eller kreve ved å overmelde motpartens farge.

Hva som er riktig i det aktuelle tilfellet må du vurdere ut fra bridge-erfaring og makkerskapsavtaler. Din bridge-erfaring kan vi ikke hjelpe deg så mye med, men vi vil definere noen av de ulike meldealternativene slik at du lettere kan hanskes med en innmelding.


Negative doblinger:

Hvis vi har muligheten for å avgi en naturlig melding, bør vi gjøre det. Ofte vil imidlertid fiendens innmelding umuliggjøre vår melding fordi:

A) Vi ikke har honnørstyrke eller fargelengde til å melde på 2- eller 3-trinnet.

B) Vi ikke har hold i motpartens farge.

I noen av disse tilfellene vil vi kunne bruke en negativ dobling som i prinsippet viser minst 4-4 i de umeldte fargene. For at doblingen skal kunne brukers oftere, er det spesielt lengden i umeldt(e) majorfarge(r) som blir prioritert. Jo svakere hånd du dobler negativt med, jo viktigere er det at du har lengde i begge umeldte farger, eventuelt tilpasning til makkers farge.

Vi definerer de ulike muligheter for en negativ dobling slik:

1 kl - 1 ru - x: Nøyaktig 4-4 i major.
1 kl - 1 hj - x: Nøyaktig 4-kort spar.
1 kl - 1 sp - x: 4-kort hjerter, eventuelt lengre hjerter men for svak til 2 over 1.
1 kl - 2 ru - x: Normalt 4-4 i major, eventuelt en sterk hånd med bare èn 4-kort major.
1 kl - 2 hj/sp - x: 4-kort farge i motsatt major, eventuelt en lengre farge, men for svak til å kreve.
1 ru - 1 hj - x: Nøyaktig 4-kort spar.
1 ru - 1 sp - x: 4-kort hjerter, eventuelt lengre hjerter, men for svak til 2 over 1.
1 ru - 2 kl - x: Normalt 4-4 i major, eventuelt en sterk hånd med bare èn 4-kort major.
1 ru - 2 hj/sp - x: : 4-kort farge i motsatt major, eventuelt en lengre farge, men for svak til å kreve.
1 hj - 1 sp - x: Minst 4-4 i minor.
1 hj - 2 kl/ru - x: 4-kort spar, eventuelt lengre spar, men for svak til 2 over 1.
1 hj - 2 sp - x: Minst 4-4 i minor.
1 sp - 2 kl/ru - x: 4-korts hjerter, eventuelt lengre hjerter, men for svak til 2 over 1.
1 sp - 2 hj - x: Minst 4-4 i minor.

Hvor sterk må man være for å doble negativt? Hvis makker har mulighet til å svare på 1-trinnet, kan man være nede i 6 hp, men hvis makker må melde på et høyere trinn, må man ha honnørstyrke og tilpasning som er tilstrekkelig.

Etter innmelding er fremdeles ny farge krav, majorfarge på 2- og 3-trinnet viser alltid minst 5-kort, mens minorfarge kan være på 4-kort. Etter innmelding 1 hjerter, er 1 spar krav med minst 5-kort.

Når du spiller med negative doblinger, må åpningshånden gjenåpne med svakere kort enn ellers. Hvis meldingsforløpet for eksempel går 1 sp - (2 ru) - pass - (pass), vil svarhånden enten ha dårlige kort, eller en hånd som han er interessert i å straffedoble motparten med. Jo kortere åpningshånden er i innmeldingsfargen, desto større er sjansen for at makker vil passe ut en dobling fra åpner. Som en tommelfingerregel kan vi si at med to eller færre kort i motpartens farge, bør man reåpne, selv med en minimumshånd. Åpner bør imidlertid ikke gjenåpne med dobling hvis han har en svært skjev eller ensidig hånd. Da bør han heller melde naturlig. Hvis du ville stått med på en klassisk straffedobling fra makker, skal du gjenåpne med dobling - hvis ikke, meld det du har.

Hvis svarhånden overmelder motpartens farge (eksempelvis 1 kl - (1 hj) - 2 hj), definerer vi det som utgangskrav uten 4-kort (eller lengre) i umeldt(e) majorfarge(r), eller egen god minorfarge. Indirekte viser altså overmeldingen tilpasning til åpningsfargen, og åpningshånden må være oppmerksom på slemmuligheten. Med en svak hånd prioriterer åpner å melde grand fremfor å vise eventuelle sidefarger.


Eksempel 9 a)

kn 4
K D 7 2 Ø/I 1 sp - (2 kl) - ?
D 8 6 3 2
6 5

Dobler. En ideel hånd for negativ dobling med 4-korts hjerter, ruterfarge og semistøtte til makkers sparfarge. Lar vi sparknekten bli til kløverknekt, er ikke doblingen så attraktiv, for da risikerer vi å komme i 2 spar på 5-1.


Eksempel 9 b)

8 5
7 2 Ø/N-S 1 sp - (2 hj) - ?
E kn 9 5 2
K kn 7 4

Negativ dobling; viser minst 4-4 i minor.


Eksempel 9 c)

K 6
D 10 7 Ø/Ø-V 1 sp - (2 ru) - ?
K kn 9 5 2
K 4 2

Pass. Du får håpe at makker gjenåpner med dobling.


Eksempel 9 d)

E kn 9 5 4
K 5 4 V/I 1 sp - (2 ru) - pass - (pass)
6 ?
D kn 10 3

Gjenåpningsdobling siden singel ruter.


Eksempel 9 e)


E 10 8 4 K 7 6 2
D 9 6 4 V/N-S E K 3
6 K 8 4 2
E D 10 9 7 4


Vest Nord Øst Syd

1 kl 2 ru x pass
2 hj pass 3 NT pass
4 sp pass pass pass

Når svarhånden først dobler negativt og så melder grand etter at åpner har meldt ny farge, må han ha 4-kort i den umeldte fargen. Når svarhånden i dette tilfellet ikke støtter hjerterfargen, men melder 3 grand, viser han 4-korts spar pluss ruterhold.


Eksempel 9 f)

E 6 3
E kn 8 1 ru - (1 sp) - ?
K D 7
kn 9 6 2

Meld 2 spar. Har makker Dxx (Dx) i spar, skal en eventuell grandkontrakt på hans hånd.


Eksempel 9 g)

7 2
E kn 9 5 1 kl - (1 sp) - x - (2 sp)
K 8 5 ?
E 10 6 5

3 hjerter. Riktignok minimumsåpning, men erfaringsmessig tror jeg det er riktig å melde med så god tilpasning. Det er viktig at du avtaler dette med makker slik at han ikke tror 3 hjerter viser tillegg - mange spiller nemlig slik.

Generelt bør åpner, etter en negativ dobling fra makker, anstrenge seg for å melde makkers majorfarge med 4-korts støtte. Har makkers dobling lovet en major og en minor, bør åpner vurdere å gjenmelde grand eller egen god farge fremfor å melde makkers mulige minorfarge. Åpner bør også være forsiktig med å støtte makkers majorfarge med bare 3-korts støtte.


2. Innmeldinger på et høyt nivå:

Dette gjelder de tilfellene der vi åpner med 1 i farge og neste hånd sperremelder 3 kløver eller høyere. Noen av de samme vurderinger får vi når begge motstanderne deltar i meldingsforløpet etter at vår side har startet meldingene. Noe av det vanskeligste i bridge er nemlig å "gjette riktig" når alle rundt bordet deltar aktivt i meldingsforløpet.

La oss ha en ting klart. Når meldingsforløpet nærmer seg faretruende høyder, er det dine bridgeerfaringer og dine avtaler med makker som best kan løse problemene for deg. På dette området er det dessverre ikke så mye å hente på teoretisk lesing.

Eksempel 9 h)

K 9 4
E D 6 1 hj - (3 sp) - ?
D 10 4
D 9 6 2

Alternativene er dobler, 3 grand eller 4 hjerter. Hva som er rett, vet du først når du ser alle hendene. Èn viktig faktor er soneforholdene. Hvis du er i ugunstig sone, vil ikke en dobling være et så attraktiv. Ofte vil du også ha en viss peiling på dine motstanderes meldestil. Du kjenner sikkert mange bridgespillere som pleier å ta i litt for mye når de melder inn. Etter innmelding på et høyt nivå vil fortsatt ny farge være krav, hvis da ikke utgang er nådd (eksempelvis 1 ru - (3 sp) - 4 hj, her vil 4 hjerter være forslag til kontrakt). Desto høyere motparten melder inn, desto mer vil en dobling gå over fra å være en negativ dobling til å bli en styrkevisende melding. Hvis åpner har en veldig skjev hånd med èn eller to farger, må han vurdere om han skal ta ut doblingen. Som før nevnt er soneforholdene viktig i denne vurderingen. Tar man ut doblingen, bør man alltid ha en god farge, da svarhåndens dobling ofte er basert på kortfarge i åpningsfargen.

Overmelder vi motpartens farge etter at de har meldt inn 3 kløver eller høyere, vil dette automatisk være en sleminvitt med støtte i makkers farge. Går for eksempel meldingsforløpet

1 hj - (3 ru) - 4 ru - (pass)
4 hj - (pass) - 4 sp

lover man sparkontroll (cue-bid) med hjerter som trumf.


3. Motparten dobler opplysende:

Vi skal se nærmere på de ulike alternativene svarhånden har etter at andrehånd har doblet opplysende etter makkers åpning. Pass viser i prinsippet alltid dårlige kort. Vi kan dele alternativene i tre:

A) Støtte til åpningsfargen
B) Redobling
C) Farge- eller grandmelding


Støtte til makkers åpningsfarge:

Med støtte i åpningsfargen bør man vise denne så tidlig som mulig. For å differensiere svarhåndens muligheter noe, foreslår vi disse alternativene:

1) Enkel høyning (1 hj - (x) - 2 hj) er som om det hadde gått pass i mellom, men kan gjerne være litt svakere (4-5 hp) for å hjelpe makker med utspillet samt å gjøre det vanskeligere for motparten.

2) Dobbel høyning (1 kl - (x) - 3 kl) er en ren sperremelding og lover ingen honnørstyrke. Sonebetont.

3) Hopp til 2 grand (1 hj - (x) - 2 NT) viser en hånd med minst 4-korts støtte i makkers åpningsfarge og minst invitt til utgang. Altså en hånd hvor man ville meldt 3 i åpningsfargen eller 2 grand som Stenberg uten dobling.

4) Hopp til utgang (1 hj - (x) - 4 hj) er omtrent som uten innblanding fra motparten, kanskje noe svakere.

5) Redobling etterfulgt av støtte under utgangsnivå er naturlig, men ikke krav.


Redobling:

Redobling er, utenom hopp til 2 grand, eneste kravmelding svarhånden har til disposisjon. Redobling viser minst 10 hp, som betyr at du og makker disponerer over halvparten av honnørstyrken. Normalt vil svarhånden være interessert i å straffedoble noen av motpartens redningsaksjoner, men det kan også være innledningen til å vise egen farge, eventuelt støtte makkers farge. Redoblingen etterfulgt av egen farge er altså krav for en runde, og etter redobling får ikke motparten spille grand eller udoblet delkontrakt under 2 spar. Etter at makker har redoblet, bør åpningshånden melde direkte med en svak fordelingshånd (enseter eller toseter), slik at meldingsdforløpet 1 hj - (x) - (xx) - (pass) - pass, viser enten en jevn hånd eller en sterk fordelingshånd.


Egen farge eller grand:

Vi definerte redobling som eneste krav, det vil si at fargemelding fra svarhånden etter dobling blir begrenset av dette. Allikevel bør åpningshånden prøve å melde naturlig, men med en jevn minimumsåpning bør han passe makkers melding. Når svarhånden melder farge uten hopp etter dobling, viser det normalt 5-korts, men det kan være en god 4-korts farge på ett-trinnet. Fargemelding med hopp (eksempelvis 1 hj - (x) - 3 kl) er sperr og viser en vanlig sperreåpning i fargen. Hvis svarhånden melder 1 grand etter dobling, viser dette (7) 8-9 hp, og han kan ha en dårlig 4-korts major.

De to eldre damene hadde nettopp avsluttet et begynnerkurs i bridge, og skulle for første gang ut for å prøve sine ferdigheter. Det gikk bra lenge, men så inntraff katastrofen: 1 spar i åpning hos motparten, dobler og pass rundt! 9 stikk var ikke til å rokke, og etter å ha sjekket med meldeboksen, var motparten i ferd med å notere pluss 360 på slippen. Med sine nylærte kunnskaper grep imidlertid vår lille dame inn: "Nei, nei - det kan du ikke skrive. Dette var opplysende dobling, ikke straffedobling!"

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forhistorie

Kapittel 1

Kapittel 2

Kapittel 3

Kapittel 4

Kapittel 5

Kapittel 6

Kapittel 7

Kapittel 8

Kapittel 9

Kapittel 10

Kapittel 11

Kapittel 12